Czytaj prasę

 

Aktualności

List otwarty przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy

List otwarty przewodniczącego Piotra Dudy do członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z okazji 25-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku – największego zwycięstwa „Solidarności”.

Tak jak największym zwycięstwem polskich robotników było powstanie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, tak największym zwycięstwem „Solidarności” były wybory 4 czerwca 1989 roku. Dzisiaj z powodów politycznych i bieżących interesów obecnej władzy z premedytacją fałszuje się ten historyczny fakt.

Do rozmów przy okrągłym stole i pierwszych częściowo wolnych wyborów doszło dzięki fali strajków w 1988 roku, prowadzonych przez organizacje zakładowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Do rozmów i wyborów przystąpił nie Lech Wałęsa i Komitet Obywatelski, ale Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ze swoim przewodniczącym na czele. Powołanie w grudniu 1988 roku Komitetu, którego nazwa brzmiała Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, choć formalnie niezależny, był w istocie jedynie formą organizacyjną, swoistym narzędziem Związku, bez którego Komitet nie miał racji bytu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zawsze był związkiem zawodowym, który w różnym czasie, z konieczności, musiał spełniać różne role, takie jak: ruchu społecznego, opozycji demokratycznej, konspiracji, komitetu wyborczego, czy też parasola ochronnego nad transformacją ustrojową. I co najważniejsze – role te wypełnił, do dzisiaj płacąc za to ogromną cenę. Bez „Solidarności” i jej milionów członków, nigdy by się to nie dokonało.

Nikt nie mógł być członkiem naszego Związku inaczej, niż poprzez przynależność do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji „Solidarności”. Nikt nie mógł być w jego władzach, jeśli nie przeszedł całej demokratycznej procedury wyborczej, od zakładu, poprzez region, aż do władz krajowych. I tak jest do dzisiaj.

Nigdy nie było pierwszej i drugiej „Solidarności”. Związek nasz od swojego powstania nigdy nie przerwał działalności, nawet po wprowadzeniu stanu wojennego, przez wiele lat trwając w konspiracji. W przeciwnym razie, za kpinę należałoby uznać słowa ówczesnego przewodniczącego Lecha Wałęsy, które wygłosił w 1984 roku przy grobie zamordowanego, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią życie”. Jeśli była pierwsza i druga, to należałoby uznać, że Jaruzelski pokonał „Solidarność”, a to jest oczywistą historyczną bzdurą.

Od samego początku dumnie trzymamy te same sztandary, a większość z naszych dzisiejszych członków, w tym w najwyższych władzach Związku, jest w nim nieprzerwanie od samego początku, ani na chwilę nie zaprzestając swojej działalności. Wielu z nich było internowanych, więzionych, szykanowanych i wyrzucanych z pracy. Oni nigdy nie byli w dwóch „Solidarnościach”. Jeśli już, to inni ją opuszczali, zdradzali czy zaprzedali swoje legitymacje w imię własnego interesu. Tym bardziej na ponury chichot historii zakrawa fakt, że nadal po 25 latach w wolnej Polsce, za działalność związkową, przy obojętności władzy, szykanuje się i wyrzuca ludzi z pracy.

Oficjalne państwowe obchody 25 rocznicy 4 czerwca 1989 roku, bez formalnego współudziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego udział celowo pominięto polityczną decyzją obecnie rządzących, w odwecie za walkę „Solidarności” o prawa pracownicze i obywatelskie, stają się karykaturalne, pozbawione wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności.

Nie ma wolności bez "Solidarności"!!!

Piotr Duda

Solidarność na ulicach Radomska

Blisko 800 związkowców z Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" przyjechało 22 maja br do Radomska w proteście przeciwko zwolnieniu dyscyplinarnym z pracy Anny Kaurzel przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku; nie pomogły rozmowy, ani kolejno wymieniane pisma, powoływanie się na przepisy prawa, a nawet  głos związkowców na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego w dniu 6 maja - Anna Kaurzel dalej pozostaje bez pracy.

 

Związkowcy najpierw pikietowali przed radomszczańskim Szpitalem, a następnie przeszli ulicami Radomska przed Starostwo Powiatowe, aby  by pokazać staroście i dyrekcji szpitala, że nie zgadzają się z ich decyzjami. Waldemar  Krenc, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” zapowiedział, że we wrześniu przyjadą protestować związkowcy z całej Polski - Bo nie można bezkarnie łamać  prawa – mówił Przewodniczący. Protestujący nie złożyli petycji na ręce dyrektora, czy też starosty, natomiast do Prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora Szpitala.

Manifestacja w Radomsku

22 maja 2014 odbędzie się manifestacja w obronie  bezprawnie zwolnionej z pracy przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Anny Kaurzel - manifestacja rozpocznie się o godzinie 13 przed Szpitalem Powiatowym w Radomsku, skąd protestujący wyruszą pod Starostwo Powiatowe.

Pretekstem do zwolnienia Anny Kaurzel było złamanie tajemnicy zawodowej, a prawdziwym powodem zwolnienia była jej działalbość związkowa, na skutek której:

- kontrole Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzone na wniosek zwolnionej Koleżanki ujawniły nieprawidłowości i zobowiązały Dyrektora Szpitala do wypłacenia ponad 4 mln zł. zaległych wynagrodzeń z tytułu wzrostu kontraktów,

- A. Kaurzel wniosła pozew do Sądu Pracy, który zobowiązał pracodawcę do dokonania wpłaty z zaległych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ponad 2 mln zł.

Szczegóły w Komunikacie nr 13 z dnia 6 maja 2014 r.

Solidarność na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego

We wtorek, 6 maja na sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego odbyła się dyskusja na temat łamania praw pracowniczych przez dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku; na posiedzenie przybyli przedstawiciele Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Waldemarem Krencem.

 

Sprawa dotyczy zwolnienia dyscyplinarnego z pracy przewodniczącej KM NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Anny Kaurzel. - Dla nas tak ewidentnego złamania prawa jeszcze nie było. Gdy tylko wpłynie do nas odpowiedź na skargę do zarządu powiatu, złożymy do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - powiedział przewodniczący Waldemar Krenc.

Rozmowa z W. Krencem tutaj

Sprawdzam polityka

Rozpoczęła się kampania społeczna przygotowana przez NSZZ "Solidarność" -  "Sprawdzam polityka", jej celem jest rozliczenie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie.

"Solidarność" będzie piętnować tych kandydatów do PE, którzy głosowali za przyjęciem antypracowniczych przepisów. Więcej na stronie internetowej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

15 kwietnia br w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia  Statuetek i Certyfikatów VI edycji konkursu„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, której organizatorem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”; akcja ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, a o wyborze decyduje Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Wyróżniony certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie może ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Miło nam donieść, iż w tej edycji, wśród laureatów znalazły się dwa zakłady z naszego Regionu, zgłoszone przez organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”: ZOZ Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi i Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach. Wyróżnionym nagrody wręczali prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Oprócz delegacji z ww. zakładów składających się m.in. z członków organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” w uroczystości wziął udział również przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Waldemar Krenc.

Na zdjęciu m.in. Krzysztof Górny - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach (trzeci z lewej) oraz Marian Laskowski - przewodniczący OZ NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (drugi z prawej).

Bezprawne zwolnienie przewodniczącej

Podczas kwietniowego posiedzenia Zarządu Regionu, który odbył się w poniedziałek, 14 kwietnia 2014 roku członkowie Zarządu przyjęli stanowisko w sprawie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę Annie Kaurzel – przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji Pracowników Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - wypowiedzenie to nastąpiło bez zgody MKPOZ NSZZ „Solidarność”, a więc z naruszeniem art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Dyrektor szpitala zarzuca przewodniczącej, że ujawniła tajemnicę zawodową, ponieważ przekazała wyniki badań osobie nieuprawnionej oraz przekroczyła uprawnienia polegające na dokonaniu oceny wykonywanych badań. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 roku, kiedy to Anna Kaurzel podjęła starania w celu ratowania życia 2,5-miesięcznego dziecka. Dzięki temu, że wykonała do końca tzw. badanie krytyczne i przekazała (przez osobę upoważnioną) wyniki szpitalowi w Łodzi, dokąd trafiła ze szpitala w Radomsku ciężko chora dziewczynka, tamtejszy lekarz podjął natychmiastową decyzję o zmianie leczenia.

Cyniczne i bezwzględne działania dyrektora szpitala są odwetem za dociekliwość organizacji związkowej oraz jej przewodniczącej, która wielokrotnie wskazywała na nieprawidłowości, które miały miejsce w szpitalu. Na dodatek w wyniku przeprowadzonej na wniosek organizacji związkowej kontroli, PIP ustaliła wielomilionowe zobowiązania finansowe wobec pracowników szpitala.

Zarząd Regionu domaga się natychmiastowego przywrócenia do pracy Anny Kaurzel oraz deklaruje dla niej pełne poparcie.

W dniu 25 kwietnia przewodniczący ZR Waldemar Krenc zwrócił się do przewodniczącego Rady Powiatu Radomszczańskiego o wprowadzenie pod obrady debaty poświęconej nieprawidłowościom w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, potwierdzonych przez kontrolę PIP oraz sąd.

Więcej na ten tutaj.<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   starsze >>